Zakres usług

,,SZS Partners Radcy Prawni” świadczy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw, jak i specjalistycznego doradztwa prawnego. Pomoc prawna świadczona jest w językach: polskim, angielskim oraz niemieckim. Wiemy, że ludzie biznesu najbardziej szanują swój czas, dlatego dodatkowo oferujemy Państwu obsługę prawną świadczoną w siedzibie klienta.

W zakres naszych usług wchodzą czynności związane z poszczególnymi dziedzinami prawa:

Zamówienia publiczne

 • opracowywanie strategii i doradztwo prawne w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym bieżąca konsultacja działań do podjęcia na konkretnym etapie postępowania;
 • kompleksowa obsługa prawna wykonawców w trakcie postępowań dotyczących udzielenia zamówienia publicznego (analiza SIWZ, pytania do SIWZ, odwołania do KIO, skargi do sądów powszechnych);
 • reprezentacja wykonawców przed zamawiającymi, KIO, sądami w sprawach dot. zamówień publicznych;
 • doradztwo w zakresie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego i wymogów prawa;
 • doradztwo przy sporządzaniu SIWZ i przeprowadzaniu postępowania w sprawach zamówień publicznych, z punktu widzenia szybkości i bezpieczeństwa postępowania;

Prawo pracy

 • kompleksowe analizy oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu czasu pracy;
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę;
 • opracowywanie rozwiązań z zakresu problematyki pracy w godzinach nadliczbowych, podróży służbowych, korzystania z samochodów służbowych itp.;
 • wdrażanie koncepcji optymalizacji podatkowej zatrudnienia, w szczególności odnośnie kadry menedżerskiej;
 • reprezentacja w trakcie sporów przed sądami pracy;

Prawo cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym także umów wielostronnych;
 • reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego;
 • reprezentacja klientów w trakcie sporów przed sądami gospodarczymi;
 • dochodzenie wierzytelności, w tym również na rzecz sprzedawców usług o charakterze masowym;
 • doradztwo w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej oraz prawa ochrony konkurencji;
 • pomoc prawna w procesie inwestycyjnym prowadzonym w oparciu o procedury FIDIC wraz z oceną roszczeń stron procesu inwestycyjnego;

Prawo budowlane

 • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego;
 • reprezentacja inwestorów w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami;
 • reprezentacja inwestorów w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • reprezentacja inwestorów przed organami administracji oraz sądami w sprawach uchwalania i zmiany studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • reprezentacja inwestorów przed organami administracji oraz sądami w sprawach  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • prowadzenie mediacji oraz negocjacji przy realizacji inwestycji budzących konflikty społeczne;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Prawo administracyjne

 • kompleksowa obsługa prawna projektów infrastrukturalnych, w szczególności projektów energetycznych i gazowych, na wszystkich etapach ich realizacji – od momentu ich planowania aż do ich zrealizowania;
 • doradztwo w zakresie problematyki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, w szczególności oznakowania wyrobów znakami CE oraz spełnienia przez wyroby budowlane wymagań w zakresie efektywności energetycznej (EEI);
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności w sprawach dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego;
 • doradztwo w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych z udziałem majątku komunalnego;
 • pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych z uwzględnieniem procedury odwoławczej;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych;
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania oraz udostępniania informacji publicznych;
 • reprezentacja podmiotów korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie realizowania projektów zgodnie z wytycznymi programów operacyjnych;

Prawo handlowe

 • zakładanie oraz obsługa prawna spółek prawa handlowego, w szczególności rejestracja i przekształcanie spółek;
 • projektowanie, opiniowanie, negocjowanie oraz sporządzanie i doradztwo w zakresie umów inwestycyjnych dotyczących start up – ów;
 • przygotowywanie oraz wdrażanie projektów z zakresu optymalizacji podatkowej spółek;
 • opracowywanie oraz analizy umów spółek;
 • opracowywanie regulaminów zarządu oraz rady nadzorczej;
 • obsługa posiedzeń organów spółek w tym przygotowywanie protokołów oraz uchwał;
 • reprezentacja klientów w trakcie posiedzeń organów spółek;
 • reprezentacja klientów w trakcie sporów pomiędzy wspólnikami;

Prawo ochrony środowiska

 • obsługa prawna w zakresie uzyskiwania wszelkich wymaganych prawem dokumentów i pozwoleń związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszary Natura 2000;
 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami oraz uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych;
 • kompleksowa obsługa w sprawach związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem obszarów ograniczonego użytkowania;
 • reprezentowanie klientów w sprawach roszczeń związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania;
 • tworzenie procedur dobrowolnego zaspokajania roszczeń związanych z powstaniem obszarów ograniczonego użytkowania oraz doradztwo w tym zakresie;

Prawo energetyczne

 • tworzenie struktur dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym (m.in. z wykorzystaniem spółek specjalnego przeznaczenia, transakcji prywatyzacyjnych, fuzji i przejęć);
 • bieżące doradztwo prawne uwzględniające specyfikę działalności w sektorze energetycznym;
 • doradztwo w zakresie specyficznych aspektów prawnych związanych z realizacją projektów w obszarze energetyki odnawialnej (m.in. projektowanie umów dzierżawy dla lokalizacji projektów, weryfikacja umów przyłączeniowych, uzyskiwanie pozwoleń administracyjnoprawnych);
 • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • przygotowywanie analiz prawnych oraz audyty prawne projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki;
 • projektowanie oraz pomoc w negocjowaniu umów w trakcie procesu inwestycyjnego;